Regulamin

Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628, 829).

 

 1. Regulamin obowiązuje wobec wszystkich osób (Uczestników Imprezy Masowej), które w czasie trwania Imprezy Masowej, o której mowa w pkt. 4 poniżej, będą przebywać na terenie obiektu, na którym przeprowadzana jest Impreza Masowa. Każda osoba przebywająca na tym terenie, w czasie trwania Imprezy Masowej zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się uczestników Imprezy Masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące, odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem
 3. Impreza Masowa pod nazwą “XII Międzynarodowy Zlot Motocyklowy” odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2017 roku na terenie Plaży miejskiej w Tolkmicku, przy ulicy Parkowej (dalej jako “Impreza Masowa”).
 4. Organizatorem Imprezy Masowej jest Klub Motocyklowy Kardan w Tolkmicku, (dalej jako „Organizator“).
 5. Uczestnicy Imprezy Masowej mają prawo wstępu na teren obiektu w dniach
  2-4 czerwca 2017, od godz.14.00 na podstawie ważnego biletu wstępu nabytego przez Uczestnika w dniu Imprezy Masowej, w punkcie sprzedaży biletów (Kasa) ustawionej przed bramkami wejściowymi na teren obiektu.
 6. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia Imprezy Masowej, każdego dnia trwania Imprezy Masowej, a następnie bez zbędnej zwłoki zobowiązani są opuścić miejsce Imprezy Masowej.
 7. Wstęp na Imprezę Masową mają wyłącznie osoby pełnoletnie oraz nieletnie pod opieką rodzica/ pełnoletniego opiekuna, posiadające ważny bilet wstępu, lub inne wydane przez Organizatora dokumenty uprawniające do wstępu.
 8. Zasady wykorzystania zakupionego biletu: Zakupiony bilet wstępu należy zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległ uszkodzeniu lub zagubieniu. Bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi, Organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych biletów. Bilet uszkodzony, jest nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny bilet. Posiadany przez uczestnika imprezy masowej bilet jest jednoosobowy i nie uprawnia do wprowadzania pełnoletniej osoby towarzyszącej na teren Imprezy Masowej.
 9. Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie masowej, legitymowania lub nie posiadających dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.
     Zakazuje się wstępu na Imprezę Masową osobie:
     a.) wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
     b.) odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży – przez służby porządkowe i informacyjne;
     c.) nietrzeźwej, będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych;
     d.) która swoim zachowaniem stwarza potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego;
     e.) posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz napoje alkoholowe;
     f.) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 10. Osoby obecne na imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu Imprezy Masowej. Uczestnicy Imprezy Masowej maja obowiązek powstrzymania się od głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, ksenofobicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym.
 11. Na teren Imprezy Masowej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 0,5l, napojów w puszkach, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów basebolowych, metalowych rurek, noży, itp.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i podręcznego bagażu osób wchodzących na Imprezę Masową, w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone,
 13. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy masowej jest zabronione.
 14. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt.
 15. Zezwala się na palenie tytoniu na terenie Imprezy z wykluczeniem miejsc wyraźnie oznaczonych zakazem.
 16. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie Imprezy oraz wzniecania ognia.
 17. Osoby znajdujące się na imprezie masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu zostaną niezwłocznie usunięte z Imprezy.
 18. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 19. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ oraz GRAFICZNYM PLANEM OBIEKTU, a w razie konieczności zastosować się do nich (Regulamin Imprezy Masowej i Graficzny Plan Obiektu BĘDĄ ROZMIESZCZONE PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ NA TEREN IMPREZY MASOWEJ). Niniejszy Regulamin Imprezy Masowej zostanie również podany do publicznej wiadomości, poprzez publikację jego treści na stronie internetowej Organizatora
 20. Uczestnik Imprezy Masowej ma prawo do:
  a.) przebywania na terenie Imprezy Masowej od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy Masowej;
  b.) informacji o umiejscowieniu punktu medycznego, obiektów sanitarnych
  c.) korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno – sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  d.) korzystania z doraźnej pomocy przedmedycznej na Terenie Imprezy Masowej.
 21. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służbę porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 22. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu, w związku z powyższym Uczestnik imprezy świadomie i na własne ryzyko decyduje się na przebywanie na Imprezie. Uczestnik imprezy zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych uszkodzeń słuchu. Organizator wskazuje na możliwość zabezpieczenia słuchu poprzez użycie zatyczek antyhałasowych do uszu.
 23. Uczestnik może być narażony na działanie świateł stroboskopowych, które będą wykorzystywane podczas Imprezy, które mogą doprowadzić do ataku epilepsji. Uczestnik świadomie i na własne ryzyko decyduje się na przebywanie na Imprezie. Uczestnik imprezy zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu ewentualnych następstw działania świateł stroboskopowych.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie pozostawione na terenie imprezy masowej.
 25. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służby porządkowej.
 26. Organizator imprezy masowej mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników imprezy podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury Obiektu zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia imprezy masowej lub jej odwołania. W takiej sytuacji Uczestnikom Imprezy nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia.
 27. W przypadku odwołania jednego artysty Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilet ani obniżenia ceny wejściówki.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu.
 29. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
 30. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji zostaną odholowane na koszt właściciela pojazdu.
 31. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy bez konsekwencji zwrotu należności za bilet.
 33. Do korzystania z wyznaczonych stref piwnych uprawnione są tylko osoby pełnoletnie.
 34. Zakup biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu.
 35. Regulamin obowiązuje od dnia 03.06.2016 r do dnia zakończenia Imprezy Masowej.